POPP "Art."

               Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, organem nadzorującym pracę pedagogiczną jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej (wcześniejsza nazwa placówki) powstał w 2000 roku w wyniku połączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 działających w Czechowicach-Dziedzicach prawie od 30 lat.

Siedziba ogniska mieści się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach, natomiast wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są na terenie szkół i placówek oświatowo - kulturalnych na terenie 17 miejscowości powiatu bielskiego: Czechowic -Dziedzic, Kobiernic, Bujakowa, Szczyrku, Międzyrzecza, Bystrej, Buczkowic, Rybarzowic, Starej Wsi, Ligoty, Zabrzega, Hecznarowic, Kaniowa, Bestwiny, Godziszki, Kóz, Mesznej.

Oferta zajęć POPP "Art." obejmuje takie formy jak: plastyka, ceramika artystyczna, grafika komputerowa, grafika warsztatowa, rękodzieło artystyczne, taniec, mażoretki, gimnastyka artystyczna, modelarstwo, zajęcia muzyczne, wokalne, sportowe, szachowe, teatralne, językowe. Placówka skupia w swych kołach dzieci w wieku przedszkolnym, ze szkół podstawowych, jak również młodzież gimnazjalną i ze szkół ponadgimnazjalnych. Wychowankowie uświetniają swymi pracami i występami wiele imprez o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym.

Popp jest organizatorem/współorganizatorem wielu imprez masowych realizowanych na terenie Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego. Cyklicznie organizujemy konkursy plastyczne, koncerty, turnieje taneczne, zawody sportowe, turnieje szachowe, warsztaty artystyczne.  Prowadzimy bogatą działalność wystawienniczą, organizujemy  wystawy pokonkursowe, poplenerowe, promujemy zdolnych wychowanków zajęć. Wychowankowie POPP "Art." biorą udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych w środowiskach lokalnych - miejscowościach, gdzie prowadzone są zajęcia. Od kilku lat organizujemy duże imprezy o charakterze integracyjnym, gdzie spotykają sie wychowankowie, nauczyciele, rodzice. Są to wernisaże wystaw plastycznych wychowanków - "Nasze pasje" i nauczycieli - "Wspólne przestrzenie". Charakter integracyjny ma także program edukacyjny "realizujemy nasze pasje. Uczymy sie kreatywności", w ramach którego organizowany jest koncert zespołów muzyczno-tanecznych i wernisaż prac plastycznych wychowanków.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”
z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach, ul. Traugutta 11, tel. 32 215 32 97, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni: Izabela Kowal (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
5. Podstawą przetwarzania są:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148);
• Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.);
• Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań ogniska pracy pozaszkolnej;
• Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 
6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do
(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 - ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Izabela Kowal, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach –Dziedzicach, ul. Traugutta 11 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (32) 215 32 97

 

Deklaracja dostępności


Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.popp-art.eu


Daty publikacji i aktualizacji


Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2008.03.27
Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-04-08.


Status pod względem zgodności


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny opisujący zawartość danego zdjęcia
część plików nie jest dostępna cyfrowo.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 03.04.2020 r.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem (32) 215 32 97. Osobą do kontaktu jest Pani Wanda Gryboś-Sznel


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej


Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto programu SortSite online.


Pomoc w nawigacji


W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
Ponowne załadowanie zawartości strony
Ctrl + F5
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
Shift + Tab
Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK
Enter
Przeiwjanie widocznej części strony


Skróty klawiszowe


Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu.
Serwis nie posiada skrótów wewnętrznych.


Wygląd


Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.
Serwis nie posiada mechanizmów ułatwiających przeglądania przez osoby niedowidzące.


Ułatwienia dla osób niewidomych


Serwis nie zawiera udogodnień pod kątem czytników ekranów.Dostępność na urządzeniach mobilnych


Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.Dane teleadresowe siedziby placówki oświatowej


Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Traugutta 11
województwo śląskie
centrala telefoniczna (32) 215 32 97
fax (32) 215 32 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dostępność architektoniczna siedziby placówki oświatowej


Do siedziby placówki w  budynku ZSTiL / użyczenie pomieszczeń II piętro/ prowadzi wejście od ul. Traugutta 11, znajdujące się w prawym skrzydle budynku, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wyróżniono początek i koniec biegów schodowych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  oznakowane kolorem niebieskim.
Do budynku można wchodzić z psem asekurującym.

Dane kontaktowe


Adres strony internetowej: www.popp-art.eu
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest pan Robert Kubica.
Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr telefonu osoby do kontaktu (32) 215 32 97


Odsłon artykułów:
558543

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates