POPP "Art."

               Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Art." jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, organem nadzorującym pracę pedagogiczną jest Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej (wcześniejsza nazwa placówki) powstał w 2000 roku w wyniku połączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 działających w Czechowicach-Dziedzicach prawie od 30 lat.

Siedziba ogniska mieści się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach - Dziedzicach, natomiast wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane są na terenie szkół i placówek oświatowo - kulturalnych na terenie 17 miejscowości powiatu bielskiego: Czechowic -Dziedzic, Kobiernic, Bujakowa, Szczyrku, Międzyrzecza, Bystrej, Buczkowic, Rybarzowic, Starej Wsi, Ligoty, Zabrzega, Hecznarowic, Kaniowa, Bestwiny, Godziszki, Kóz, Mesznej.

Oferta zajęć POPP "Art." obejmuje takie formy jak: plastyka, ceramika artystyczna, grafika komputerowa, grafika warsztatowa, rękodzieło artystyczne, taniec, mażoretki, gimnastyka artystyczna, modelarstwo, zajęcia muzyczne, wokalne, sportowe, szachowe, teatralne, językowe. Placówka skupia w swych kołach dzieci w wieku przedszkolnym, ze szkół podstawowych, jak również młodzież gimnazjalną i ze szkół ponadgimnazjalnych. Wychowankowie uświetniają swymi pracami i występami wiele imprez o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym.

Popp jest organizatorem/współorganizatorem wielu imprez masowych realizowanych na terenie Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego. Cyklicznie organizujemy konkursy plastyczne, koncerty, turnieje taneczne, zawody sportowe, turnieje szachowe, warsztaty artystyczne.  Prowadzimy bogatą działalność wystawienniczą, organizujemy  wystawy pokonkursowe, poplenerowe, promujemy zdolnych wychowanków zajęć. Wychowankowie POPP "Art." biorą udział w wielu przedsięwzięciach inicjowanych w środowiskach lokalnych - miejscowościach, gdzie prowadzone są zajęcia. Od kilku lat organizujemy duże imprezy o charakterze integracyjnym, gdzie spotykają sie wychowankowie, nauczyciele, rodzice. Są to wernisaże wystaw plastycznych wychowanków - "Nasze pasje" i nauczycieli - "Wspólne przestrzenie". Charakter integracyjny ma także program edukacyjny "realizujemy nasze pasje. Uczymy sie kreatywności", w ramach którego organizowany jest koncert zespołów muzyczno-tanecznych i wernisaż prac plastycznych wychowanków.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”
z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach, ul. Traugutta 11, tel. 32 215 32 97, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni: Izabela Kowal (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
5. Podstawą przetwarzania są:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 ze zm.);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148);
• Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.);
• Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań ogniska pracy pozaszkolnej;
• Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 
6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do
(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 - ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Izabela Kowal, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach –Dziedzicach, ul. Traugutta 11 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (32) 215 32 97


Odsłon artykułów:
520714

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates