Powiatowy Konkurs Plastyczny "Magia Beskidów" - 2 edycja

 Serdecznie zapraszamy szkoły i placówki do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Magia Beskidów" -
II edycja pod Patronatem Starosty Bielskiego.

 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO


I.    ORGANIZATORZY KONKURSU: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”           
                                                         Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
II.    Tematy pomocnicze:
1.    „Mieszkańcy beskidzkiego lasu”
2.    „Koronkowa robota”
3.    „Beskidzka muzyka”
4.    „Beskidzkie wzornictwo”
5.    „Krajobrazy beskidzkie”
6.    „Chrońmy Beskidy”
7.    Projekt dowolnego przedmiotu inspirowanego motywami beskidzkimi np. kubek, ubranie, mebel, instrument itp.

III.  CELE KONKURSU:
1.    Zainteresowanie uczestników konkursu regionem, w którym mieszkają.
2.    Kształtowanie poszanowania wobec tradycji.
3.    Zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kultury i krajobrazu Beskidów.
4.    Odkrywanie miejsc nieznanych, zapomnianych.
5.    Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, zdolności plastycznych, kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki.
6.    Integracja środowisk szkolnych.

     III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1    Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie październik/listopad 2020r.
2    Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:
•    przedszkola
•    klasy 1-3 szkół podstawowych
•    klasy 4-6 szkół podstawowych
•    klasy 7-8 szkół podstawowych
•    szkoły średnie

3.    Uczestnik Konkursu przedstawia jedną  pracę, dopuszczalne prace indywidualne – nie zbiorowe.
4.    Technika dowolna: malarstwo, grafika warsztatowa , grafika komputerowa, rysunek, małe  formy przestrzenne/rzeźbiarskie, ceramika, techniki mieszane, fotografia.
5.    Format dowolny  (min. A4).
6.    Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac spełniających warunki ekspozycyjne (dobrze zabezpieczone, nie sypiące się – wyklucza się wyklejanki z  sypkich materiałów, bez passe-partout).
7.    Każda praca musi zawierać na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego, pieczątkę szkoły.
8.    Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (proszę nie przyklejać oświadczenia do pracy)

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

1.    Prace należy złożyć do dnia  29 listopada 2020 roku  w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.”  w  Czechowicach-Dziedzicach 43-502,  ul. Traugutta 11.
Z pracami powinno być dostarczone oświadczenie Dyrektora (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z  listą uczestników podpisaną przez Dyrektora oraz wszystkie zgody rodziców (Załącznik nr 1).

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD:
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
      Organizatorów Konkursu w  dniach 3-4  grudnia 2020r., która przyzna  nagrody i dyplomy.
1.    O wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią szkoły/placówki telefonicznie lub mailowo. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki i profilu POPP’ART.” na Facebooku.
2.    Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisje Konkursową.
3.    Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na  własność Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatorów majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.
4.    Prace nadesłane, ale nie nagrodzone należy odebrać w terminie od 16 grudnia do 31 stycznia w siedzibie POPP”ART.” Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowania lub zniszczenia nieodebranych  prac.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.   Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu  Konkursu.
2.   Przekazując pracę  na konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie  oraz
     na stronie internetowej www.popp-art.eu i na profilu Facebook placówki.
3.   W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
4.  Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie  internetowej www.popp-art.eu
     i profilu Facebook placówki. Informacje dotyczące Konkursu można także uzyskać pod
     numerem telefonu: 32 215 32 97.

Odsłon artykułów:
566524

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates