Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego "Magia Beskidów"

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego "Magia Beskidów" oraz załączniki do regulaminu:

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Magia Beskidów”

pod Patronatem  Starosty Bielskiego

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”          
                                                           Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 2. Tematy pomocnicze:
 1. „Beskidzkie portrety i krajobrazy”
 2. „Przez dziurkę od klucza”
 3. „Zaułki i zakamarki”
 4. „Na starym strychu u babci”
 5. „Zapomniane zabytki” (kapliczki, drewniane domy)
 6. „Tradycje i zwyczaje”

III.  CELE KONKURSU:

 1. Zainteresowanie uczestników konkursu regionem, w którym mieszkają.
 2. Kształtowanie poszanowania wobec tradycji.
 3. Zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kultury i krajobrazu Beskidów.
 4. Odkrywanie miejsc nieznanych, zapomnianych.
 5. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, zdolności plastycznych, kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki.
 6. Integracja środowisk szkolnych.

 

     III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie październik/listopad 2019r.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

 • przedszkola
 • klasy 1-3 szkół podstawowych
 • klasy 4-6 szkół podstawowych
 • klasy 7-8 szkół podstawowych
 • szkoły średnie

3. Uczestnik Konkursu przedstawia jedną  pracę, dopuszczalne prace indywidualne – nie zbiorowe.

4. Technika dowolna: malarstwo, grafika warsztatowa , grafika komputerowa, rysunek, małe  formy przestrzenne/rzeźbiarskie, ceramika, techniki mieszane, fotografia.

5. Format dowolny  (min. A4).

6. Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac spełniających warunki ekspozycyjne (dobrze zabezpieczone, nie sypiące się – wyklucza się wyklejanki z  sypkich materiałów, bez passe-partout).

7. Każda praca musi zawierać na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, pieczątkę szkoły.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik Nr 1 do niniejszegoRegulaminu (proszę nie przyklejać oświadczenia do pracy).

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 1. Prace należy złożyć do dnia  29 listopada 2019 roku  w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.”  w  Czechowicach-Dziedzicach 43-502,  ul. Traugutta 11.
  Z pracami powinno być dostarczone oświadczenie Dyrektora
  (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z  listą uczestników podpisaną przez Dyrektora oraz wszystkie zgody rodziców (Załącznik nr 1).

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD:

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
      Organizatorów Konkursu w  dniach 3-4  grudnia 2019r., która przyzna  nagrody i dyplomy.

 1. O wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią szkoły/placówki telefonicznie lub mailowo. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki i profilu POPP’ART.” na Facebooku.
 2. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisje Konkursową.
 3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na  własność Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatorów majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.
 4. Prace nadesłane, ale nie nagrodzone należy odebrać w terminie od 16 grudnia do 31 stycznia w siedzibie POPP”ART.” Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowania lub zniszczenia nieodebranych  prac.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.   Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu  Konkursu.

2.   Przekazując pracę  na konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie  oraz

     na stronie internetowej www.popp-art.eu i na profilu Facebook placówki.

3.   W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

4.  Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie  internetowej www.popp-art.eu
     i profilu Facebook placówki. Informacje dotyczące Konkursu można także uzyskać pod
     numerem telefonu: 32 215 32 97.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

- Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż jestem rodzicem/opiekunem prawnym ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka),

Ucznia  klasy ……… w szkole ………………………………………………………………

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod nazwą: „Magia Beskidów” pod Patronatem Starosty Bielskiego organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Traugutta 11 i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na zasady uczestnictwa dziecka w konkursie.

3. Wyrażam zgodę oraz upoważniam Organizatorów do nieodpłatnego korzystania z pracy konkursowej dziecka w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności do: publicznego wystawiania, wyświetlania i prezentacji pracy konkursowej (w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatorów, wytwarzania egzemplarzy pracy konkursowej techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zapisywania pracy konkursowej w pamięci komputera lub sieci informatycznej w celu późniejszego wykorzystania przez Organizatorów, rozpowszechniania pracy konkursowej, w szczególności poprzez prezentowanie pracy w postaci ilustracji i zdjęć (kalendarz).

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów konkursu (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej jako administratorów danych): danych osobowych dziecka w zakresie imienia i nazwiska, wieku,  wizerunku oraz moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku w celu realizacji postanowień regulaminu i organizacji konkursu.

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku mojego oraz dziecka
w związku z prowadzeniem fotorelacji, wideorelacji z przeprowadzenia konkursu.

……………………………………………………………..

(miejscowość, data)

     …………………………………………..

(czytelny podpis)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Będąc rodzicem/opiekunem/prawnym………………………………………………………….

                                                                                   (imię i nazwisko dziecka)

 niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

 

1. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do organizacji konkursu
i uczestnictwa w konkursie,

2. przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne celem ustalenia praw autorskich do prac konkursowych, a także rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z warunkami Konkursu,

3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez administratora (jak w oświadczeniu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, i zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922, i z 2018 r. poz. 138) (dalej: RODO) i zgodnie z tymi przepisami,

4. przysługuje mi prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

5. Dane Osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu ich przedawnienia,

6. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu,

7.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, po tym czasie przechowywane będą przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa  -Ustawa z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2018 r., poz. 217 , ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy zgodnie z zasadą rozliczalności .

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną.

……………………………………………………………..

(miejscowość, data)

….............................................
( czytelny  podpis)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie Dyrektora szkoły/placówki

….................................

(imię i nazwisko)

….................................

(nazwa szkoły)

….................................

(ulica)

….................................

(kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE

 

         Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Magia Beskidów”, organizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
i wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku reprezentowanej przeze mnie szkoły/placówki dla potrzeb w/w konkursu przez Organizatorów w celach informacyjno-promocyjnych.

 

…...............................................
(data, czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon artykułów:
558518

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates