Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym "Jaki znak Twój? - Orzeł Biały"

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Jaki znak Twój? -Orzeł Biały” organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej pod Patronatem Starosty Bielskiego.

W załączeniu - regulamin konkursu. Informacje dotyczące konkursu można także uzyskać pod numerem telefonu: 32 215 32 97.

Dyrekcja i nauczyciele Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach

 

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Jaki znak Twój? - Orzeł Biały”

pod Patronatem Starosty Bielskiego

 

Według legendy, założyciel państwa Polan, Lech, podczas popasu zobaczył imponujące gniazdo na drzewie, a w nim białego orła z dwoma pisklętami. Nagle orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał „Gniezdnem”. Historia ta spisana została w „Kronice Wielkopolskiej” w 1273r.

Początki Orła Białego, jako późniejszego symbolu państwa, sięgają początków powstania państwa polskiego i związane są z pierwszą rządzącą dynastią Piastów. Orzeł jako herb dynastii występował najczęściej na monetach, pieczęciach, elementach uzbrojenia i chorągwiach. Jako oficjalny herb całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295 przez Przemysława II.

W świadomości narodu Orzeł Biały w koronie utrwalił się jako znak tożsamości narodowej Polaków. Był z nami zarówno w okresach świetności, wielkiej potęgi i chwały, jak też i utraty niepodległości oraz zniewolenia. Orzeł Biały symbolizuje wszystko co polskie, wszystko co wiąże się z miłością do Ojczyzny i z wielkim patriotyzmem. To znak naszej tożsamości i poczucia dumy narodowej.

W nawiązaniu do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości właśnie Orzeł Biały jest motywem przewodnim Konkursu, w zamyśle którego ma on być inspiracją dla własnych poszukiwań twórczych, szerokiej interpretacji tematu z poszanowaniem historii, wizerunku i symbolu godła polskiego.

Istotą Konkursu jest spojrzenie na wizerunek Orła Białego z różnych perspektywy:

- historycznej, jego ewolucji w dziejach Polski,

-artystycznej, jak ujmowali ten motyw malarze, rzeźbiarze, czy też literaci,

-społecznej, jak i gdzie prezentowany jest wizerunek godła.

 

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”,
  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

 

II. CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat historii naszej Ojczyzny oraz symboli narodowych.

 2. Budowanie tożsamości narodowej i świadomości historycznej.

 3. Kształtowanie poszanowania wobec symboli narodowych, tradycji i osiągnięć poprzednich pokoleń.

 4. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, zdolności plastycznych, kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki.

 5. Integracja środowisk szkolnych..

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie październik/listopad 2018r.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

 • przedszkola

 • klasy 1-3 szkół podstawowych

 • klasy 4-6 szkół podstawowych

 • klasy 7,8 szkół podstawowych i III gimnazjum

 • szkoły średnie

 

 1. Uczestnik Konkursu przedstawia jedną pracę, dopuszczalne prace indywidualne – nie zbiorowe.

 2. Technika dowolna: malarstwo, grafika warsztatowa , grafika komputerowa, rysunek, małe formy przestrzenne/rzeźbiarskie, ceramika, techniki mieszane, fotografia.

 3. Format dowolny (min. A4).

 4. Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac spełniających warunki ekspozycyjne (dobrze zabezpieczone, nie sypiące się – wyklucza się wyklejanki z sypkich materiałów).

 5. Praca może być wykonana w formie: obrazu, rysunku, plakatu, projektu znaczka pocztowego, pocztówki, książki, rzeźby, płaskorzeźby.

 6. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę, imię

i nazwisko nauczyciela prowadzącego, pieczątkę szkoły.

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczeniao wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik Nr 1 do niniejszegoRegulaminu.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 

 1. Prace należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 roku w siedzibie Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, ul. Traugutta 11.
  Z pracami powinno być dostarczone oświadczenie Dyrektora
  (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z listą uczestników podpisaną przez Dyrektora oraz wszystkie zgody rodziców (Załącznik nr 1).

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD:

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatorów Konkursu w dniach 4-5 grudnia 2018r., która przyzna nagrody i dyplomy.

 1. O wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią szkoły/placówki telefonicznie lub mailowo. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki i profilu POPP’ART.” na Facebooku.

 2. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisje Konkursową.

 3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatorów majątkowe prawa autorskie tj. prawa do publikacji dzieła.

 4. Prace nadesłane, ale nie nagrodzone należy odebrać w terminie od 15 grudnia do 31 stycznia w siedzibie POPP”ART.” Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przechowania lub zniszczenia nieodebranych prac.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Przekazując pracę na konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie oraz

na stronie internetowej www.popp-art.eu i na profilu Facebook placówki.

3. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

4. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.popp-art.eu
i profilu Facebook placówki. Informacje dotyczące Konkursu można także uzyskać pod
numerem telefonu: 32 215 32 97.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Odsłon artykułów:
558531

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates