Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia placówki

W dniu 21 maja 2011r. w Domu Kultury w Porąbce odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia naszej placówki. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili goście reprezentujący
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Gminę Porąbka, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych, z którymi współpracujemy na co dzień prowadząc naszą działalność statutową na terenie całego powiatu bielskiego: Czechowic – Dziedzic, Porąbki, Kobiernic, Bujakowa, Kóz, Hecznarowic, Starej Wsi, Bestwiny, Kaniowa, Zabrzega, Ligoty, Międzyrzecza, Buczkowic, Rybarzowic, Godziszki, Mesznej, Bystrej i Szczyrku oraz osoby wspierające nasze działania, sympatycy ogniska, rodzice naszych wychowanków, dzieci i młodzież biorąca udział w prezentacjach artystycznych, nauczyciele POPP „Art.”. Uroczystość poprowadziła dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” – pani Wanda Gryboś-Sznel wraz z nauczycielami – Izabelą Caputą i Martą Janik-Kufel.

 


Zaproszonym gościom, wśród których nie zabrakło Starosty Bielskiego pana Andrzeja Płonki, członków Zarządu Powiatu pani Renaty Franasik i pana Stanisława Pięty, pełnomocnika Zarządu d/s Oświaty pani Zofii Jonkisz, Radnych Powiatu Bielskiego, pani Aliny Macher i pani Jolanty Konior reprezentujących Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach pani Zofii Kaszy, burmistrza Czechowic-Dziedzic pana Mariana Błachuta i zastępcy burmistrza pana Macieja Kołoczka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach pana Damiana Żelaznego, Wójta Gminy Porąbka pana Czesława Bułki, księży z miejscowej parafii - Ks. Eugeniusza Nycza-Proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Porąbce, Ks. Prałata Józefa Strączka, Ks. Marcina Mendrzaka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce pani Anny Jezierskiej,dyrektorów szkół współpracujących z POPP „ART.”, wręczono podziękowania i pamiątkowe
statuetki. Szczególne wyróżnienia otrzymali wieloletni, zasłużeni inspektorzy Ignacy Kania i
Zbigniew Zborek oraz dyrektorzy placówki - Stanisława Wesołek - Dyrektor Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 w latach 1971- 1998, Krystyna Borgieł - Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w latach 1979 – 1998, Jarosław Gancarczyk – Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3 w latach 1998- 2000 oraz nauczyciele Edyta Kordos i Jan Kociołek.
Dyrektor POPP „Art.” przedstawiła także obecnych nauczycieli, realizujących zajęcia dydaktyczne na terenie szkół i placówek oświatowych w 17 miejscowościach powiatu bielskiego. Imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna, ukazująca działalność placówki i wystawa plastyczna wychowanków ( prace z zajęć plastycznych, ceramicznych, grafiki komputerowej, rękodzieła artystycznego). Ponadto aktualną działalność POPP „Art.” i historię placówki zobrazowała prezentacja multimedialna. Uroczystość uświetniły prezentacje artystyczne zespołów tanecznych, muzycznych i wokalnych, prowadzonych w ramach zajęć POPP „Art.” takich jak: Zespoły taneczne Rytmix i Twister z Kobiernic prowadzone przez Izabelę Caputa w Domu Kultury w Kobiernicach, Zespół fletów prostych Piccollo prowadzony przez Urszulę Szkucik –Jagiełka w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Kaniowie, Zespoły tańca towarzyskiego prowadzone przez Małgorzatę Borth – Mirocha w Domu Kultury w Kobiernicach, Mażoretki Gracjanki prowadzone przez Teresę Nycz w Szkole Podstawowej w Starej Wsi, Zespół tańca towarzyskiego Batocado prowadzony
przez Małgorzatę Borth – Mirocha w Zespole Szkół w Bujakowie, Zespół wokalny prowadzony przez Sławomira Błachuta w Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach, Duet taneczny prowadzony przez Małgorzatę Borth – Mirocha w Liceum Ogólnokształcącym w Kozach, Zespół wokalno - instrumentalny prowadzony przez Urszulę Szkucik –Jagiełka w Szkole Podstawowej nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach, Młodzieżowa Orkiestra Con Fuoco Band prowadzona przez Urszulę Szkucik –Jagiełka w Domu Kultury w Kaniowie, Zespół wokalny prowadzony przez Sławomira Błachuta w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie.

Serdecznie dziękujemy za obecność i ciepłe słowa wszystkim naszym gościom oraz osobom wspierającym naszą działalność. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii oraz zapoznania się z historią placówki.

POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ „ART.” jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, organem nadzorującym pracę pedagogiczną jest
Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej (wcześniejsza
nazwa placówki) powstał w 2000 roku w wyniku połączenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 i Ogniska
Pracy Pozaszkolnej Nr 3 działających w Czechowicach-Dziedzicach prawie od 30 lat.
Obecna siedziba POPP „Art.” mieści się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
im.Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach. W placówce zatrudnionych jest 29 nauczycieli,
którzy realizują zajęcia dydaktyczne na terenie szkół i placówek oświatowo - kulturalnych w 17
miejscowościach powiatu bielskiego: Czechowicach-Dziedzicach, Bystrej, Buczkowicach,
Rybarzowicach, Starej Wsi, Ligocie, Zabrzegu, Hecznarowicach, Kaniowie, Bestwinie, Godziszce,
Kozach Mesznej, Szczyrku, Kobiernicach, Bujakowie, Międzyrzeczu.


HISTORIA PLACÓWKI

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 1

Pierwsze Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach, jak wspomina Stanisława
Wesołek - dyrektor placówki w latach 1971-1998, zostało utworzone 17 stycznia 1971 roku przez
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej. Z treści
notatki służbowej Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury Zamiejscowej w Tychach z 1972 roku
wynika, że była jedną z czterech-obok Tychów, Katowic i Kielc eksperymentalną placówką tego typu
powołaną przez Ministerstwo Oświaty. Na początku ognisko miało swoją siedzibę w Szkole Podstawowej
Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach. W czasie swojej działalności w latach siedemdziesiątych
dwukrotnie zmieniało lokal-na krótko przeniosło się do pomieszczeń Zawodowego Związku Kolejarzy i
wreszcie do nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 8. Na początku działały w ognisku takie kółka
jak: kroju i szycia, filatelistyczne, folklorystyczne, taneczne, wokalne, kabaretowe,
fotograficzne, modelarskie, turystyczne, sportowe (koszykówka). W 1997 roku istniały już 32 kółka.
Nowe kółka zainteresowań, które rozpoczęły działalność to: plastyczne, dwa teatry poezji, dwa
zespoły wokalne, rytmika, koło fotograficzne, szachowe, pieśni
i tańca, krajoznawcze, ochrony przyrody, miłośników matematyki, klub filmowy, klub dobrego
wychowania oraz pięć kół rękodzieła artystycznego (dziewiarstwo, tkactwo, haft, ceramika,
koronkarstwo) działające w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Czechowicach-Dziedzicach. Bardzo liczne były kółka turystyczne (w najlepszym okresie działało 7
grup), które co roku organizowały wycieczki turystyczne, a w czasie wakacji – Wakacyjne Obozy
Wędrowne. Młodzież OPP uczestniczyła w konkursach, przeglądach, zawodach, zdobywając wiele nagród
wyróżnień na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym
(np. konkurs plastyczny organizowany w Czechosłowacji czy Indiach). OPP organizowało lub
współorganizowało wiele imprez o charakterze miejskim, czy rejonowym np. Przegląd Szkolnych
Zespołów Artystycznych, liczne koncerty w Miejskim Domu Kultury (Dzień Seniora, Dzień Górnika,
Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, Babci, Dziadka). Przygotowywano uroczystości z okazji świąt
państwowych, wyjazdy do teatru, wystawy młodych artystów, rajdy górskie. Cała działalność ogniska
nastawiona była na naukę i wychowanie. Młodzież rozwijała swoje zainteresowania, popołudnia
spędzała pod opieką instruktorów, którzy uczyli i wychowywali przyszłych artystów i animatorów
życia kulturalnego.
Do postaci, które odegrały ważną rolę w historii placówki należało szereg osób związanych
z oświatą w Czechowicach-Dziedzicach pracujących na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pierwszymi
inspektorami byli Jan Sokoła i Stanisław Gancarczyk, a następnie Ignacy Kania. 1 lipca 1975 roku
w związku z reorganizacją władz terenowych w Czechowicach-Dziedzicach powstał Wydział Oświaty
i Wychowania na czele z inspektorami: Janem Gorke i Zbigniewem Zborkiem. Od 1985r. ogniskiem
kierował Zbigniew Zborek, jako inspektor naczelny oraz inspektor Teofil Wątroba, jako opiekun
placówki. Warto zaznaczyć, że inspektor Zbigniew Zborek sprawował pieczę nad ogniskiem przez 16
lat i w znaczący sposób wspierał rozwój ogniska. W wyniku następnych reorganizacji nadzór nad OPP
1 przejęła delegatura w Pszczynie z dyrektorem Józefem Sosną. Po przejściu na emeryturę Stanisławy
Wesołek od 1998 roku dyrektorem ogniska została Wanda Gryboś-Sznel.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 2

We wrześniu 1978 roku przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica utworzone

zostało drugie ognisko – Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Jego zadaniem
było zorganizowanie życia pozalekcyjnego młodzieży w największym kompleksie szkolnym
w mieście. Dyrektorem placówki został Jan Flura. W różnych okresach działały
w nim takie kółka, jak: matematyczne, polonistyczne, wiedzy o regionie, literackie, recytatorskie,
esperanto, klub miłośników teatru, towarzystwo kultury teatralnej, kółko elektroniczne,
audiowizualne, elektrotechniczne, praktyczno-techniczne, mikrokomputerowe, radiowo-telewizyjne,
fotograficzne, plastyczne, dekoracyjne, turystyczne, taneczne, strzeleckie, pływackie, siatkówki,
sekcja lekkoatletyczna chłopców. W 1993 roku OPP 2 zostało włączone do OPP 3, gdzie funkcję
dyrektora pełniła Krystyna Borgieł.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3

We wrześniu 1979 roku w południowej części Czechowic-Dziedzic powstało trzecie ognisko –
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3. Swą siedzibę placówka miała w Szkole Podstawowej Nr 3.
Na zajęcia uczęszczała młodzież ze szkoły podstawowej oraz licealna z tego rejonu. W całym okresie
działalności istniało 25 różnych kół zainteresowań, takich jak: wokalne, muzyczne (akordeonistów,
instrumentalne, dzwonków, gitar klasycznych), sportowe (tenis stołowy, tenis ziemny, pływanie,
gimnastyka artystyczna), turystyczne, teatralne, recytatorskie, filmowe, fotograficzne,
plastyczne, hafciarskie, modelarskie, szachowe, komputerowe, matematyczne, języka angielskiego,
gospodarstwa domowego, przyjaciół biblioteki, zespół pieśni i tańca, zespół taneczny. Dyrektorami
placówki byli: Krystyna Borgieł (1979-1998) i Jarosław Gancarczyk (1998-2000). W roku 1993 do
ogniska przyłączono OPP 2, a w 1998 kierownictwo przeniesiono do ZST. W następnym roku OPP
poszerzyło rejon swojej działalności. Obejmował on: Zespół Szkół Technicznych, szkoły podstawowe nr 3, 4 i 6. W 2000 roku zostało ono połączone z OPP 1 i powstał ZESPÓŁ OGNISK PRACY POZASZKOLNEJ
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach. We wrześniu 2005 roku nazwa
placówki została zmieniona na POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ „ART.”

OBECNA DZIAŁALNOŚĆ POPP „ART.”


Placówka prowadzi szeroką ofertę zajęć dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz
młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Działalność POPP "Art." obejmuje takie formy
jak: plastyka, ceramika, grafika komputerowa, rękodzieło artystyczne, taniec towarzyski,
mażoretki, gimnastyka artystyczna, modelarstwo, muzyczne, wokalne, sportowe, szachowe, teatralne,
językowe. Młodzież uświetnia swymi pracami i występami wiele imprez o zasięgu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
POPP „Art.” jest organizatorem/współorganizatorem wielu imprez masowych realizowanych na
terenie Czechowic-Dziedzic i powiatu bielskiego: Międzyszkolnych Zawodów Modeli Halowych w Kozach,
Jeździe Szybkiej na Lodzie w Czechowicach-Dziedzicach, turniejów szachowych w Buczkowicach i Rybarzowicach, koncertów noworocznych i charytatywnych w Kaniowie, Bestwinie i
Czechowicach-Dziedzicach, Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
Powiatowego Dnia Edukacji, dużej imprezy plenerowej-Korowód Młodości w Czechowicach-Dziedzicach.
Od wielu lat placówka jest organizatorem dwóch dużych konkursów plastycznych: gminnego - ”Cztery
pory roku-inspiracją dla pejzażu, portretu, martwej natury, abstrakcji…” (wcześniej 10 edycji
„Barw jesieni”) i wojewódzkiego - grafiki komputerowej „Kim jestem? - Moje metamorfozy”.
Placówka prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, organizuje cykliczne wystawy pokonkursowe,
poplenerowe, promuje zdolnych uczestników zajęć, od kilku lat organizuje wystawy plastyczne
wychowanków „Nasze pasje” i nauczycieli "Wspólne Przestrzenie". Wielokrotnie wystawy prezentowane
były poza środowiskiem lokalnym m.in. w Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach, Jastrzębiu Zdroju,
Orlovej w Czechach, Bergheim w Niemczech. W ramach partnerskiej współpracy powiatu bielskiego i
Rhein-Erft-Kreis w Niemczech od 2003r. placówka organizuje wymiany młodzieży z obu krajów oraz
projekty kulturalne. POPP „Art.” od wielu lat realizuje programy edukacyjno-kulturalne oraz
sportowe dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki:
"Wszystkie drogi prowadzą do…nasze ważne drogowskazy”, „Sięgajmy do wnętrza w poszukiwaniu własnej
tożsamości”, „Szukajmy kolorów…w życiu”, kilka edycji programu „Sport i rekreacja-Twoja motywacja…do sukcesu”.

W tekście wykorzystano informacje z publikacji „Z dziejów oświaty Czechowic-Dziedzic”,
Czechowice-Dziedzice 2007

Odsłon artykułów:
513366

Najbliższe zajęcia

Free business joomla templates